Системата за дистанционен контрол и управление на машини и съоръжения „УниКонтрол“ е универсално, високо технологично иновативно решение в областта на телеметрията и телематиката. То съчетава в себе си предимствата на последното поколение SCADA системи (SCADA IoT) и най-новите тенденции на индустриалната автоматизация, пречупени през парадигмата на "Интернет на нещата" (Internet of Things).Системата е изградена от две подсистеми, на модулен принцип, като всяка подсистема включва в себе си определен набор от напълно интегрирани помежду си модули, изпълняващи определени функции.

Как работи УниКонтрол

1. Инсталираме Микроконтролер за управление и комуникация на съоръжението или машината

2. Със централна софтуерна система осъществяваме обработка, съхранение и визуализиране на данните

3. Със специализирано WEB приложение администраторите и диспечерите комуникират с устройствата

4. УниКонтрол разполага и със специализирано мобилно приложение, за достъп до системата с мобилни устройства. 

Автоматизиране управлението на битови уреди

С УниКонтрол автоматизираме различните битови уреди в дома (перални, хладилници, миялни машини) с датчици, както и системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, климатизация, вентилация и др., Посредством системата уредите се управляват, настройват и наблюдават автоматично и интелигентно, а в съвременния си вариант. Тези процеси да се извършват от различни мобилни устройства отдалечено, през Интернет.

Прочете повече

Индустриална автоматизация

УниКонтрол автоматизира промишлените процеси и улеснява работата на едно предприятие.

  • Прогнозиране на аварии
  • Диагностика на проблеми
  • Енергийна ефективност

     

Прочете повече

„Иновационни системи за управление на бизнеса” ЕООД

  • София 1000, ул. „Будапеща“
  • +359 899 90 48 02
  • http://unicontrol.eu/
Този сайт е създаден по проект № BG161PO003-1.1.05-0094-C0001 “Разработване на универсална система за предоставяне на услуги по дистанционен контрол и управление на машини и съоръжения” Бенефициент: "Иновационни системи за управление на бизнеса" ЕООД. Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от "Иновационни системи за управление на бизнеса" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.